Wszystkie artykuły » Tworzenie stron internetowych » Prowadzenie strony internetowej » Konsekwencje niedopełnienia RODO na stronie internetowej

Konsekwencje niedopełnienia RODO na stronie internetowej

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja tego roku. Ma na celu zwiększenie ochrony danych osobowych przez podmioty, które takie dane gromadzą i przetwarzają.

Celem wdrożenia RODO była przede wszystkim harmonizacja prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

Za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia, a tym samym za niedostosowanie witryn do obowiązujących od maja przepisów, grozić będą surowe kary. Sankcje nakładane na podmiot, który dopuścił się naruszeń, mogą mieć charakter administracyjny lub mogą mieć formę kar pieniężnych.

Wśród kar administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem przewidziano:

  • ostrzeżenia wydawane administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania;
  • udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania;
  • nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia;
  • nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu;
  • nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych;
  • wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;
  • nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono;
  • cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnięcia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43, lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane.

 

Inną możliwą konsekwencją nieprzestrzegania RODO są kary pieniężne. Ich wysokość może osiągnąć nawet 10 000 zł, a przypadku naruszenia przepisów przed przedsiębiorcę do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia możliwe jest łączenie środków administracyjnych oraz kar pieniężnych.